REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://grzanpolsklep.pl/

 

Spis treści:

I.  Postanowienia ogólne.

II. Definicje.

III. Usługi elektroniczne.

IV. Zamówienia.

V. Reklamacje i gwarancja.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy.

VII. Postanowienia końcowe.

                                                                                                                

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej Towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://grzanpolsklep.pl/.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Grzanpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak spółka jawna) z siedzibą w Bukownie (ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000252127, REGON: 080080488, NIP: 9252000493, będącą jednocześnie Sprzedawcą oraz Usługodawcą Sklepu internetowego.

3. Korespondencję związaną z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego należy kierować na następujący adres: ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno, lub na adres poczty elektronicznej: grzanpol@grzanpol.com.pl. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu: + 48 32 623 20 53 dni powszednie w godzinach między 7:00 a 15:00.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług elektronicznych udostępnianych za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

5. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i użytkowników Sklepu internetowego w granicach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności Sklepu internetowego. Dane osobowe Klientów i Użytkowników strony internetowej Sklepu przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności strony internetowej w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz inne stosowne przepisy prawa w tym zakresie.

 

II. DEFINICJE

1. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający kontakt Użytkownika z Usługodawcą;

2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz pozwalający na założenie Konta Klienta;

3. Formularz zamówień – interaktywny formularz, poprzez który Klient dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym;

4. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i/lub korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej oferowanej w ramach Sklepu;

5. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez Klienta, zawierająca dane o Kliencie oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;

6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.), dalej „kc”;

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych i bezpłatnych informacji o nowościach i promocjach oferowanych za pośrednictwem Sklepu;

9. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego działającego pod adresem strony internetowej https://grzanpolsklep.pl/,

10. Produkt/Towar – rzeczy ruchome oferowane za pośrednictwem Sklepu i stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży;

11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

12. Sprzedawca – Grzanpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak spółka jawna) z siedzibą w Bukownie;

13. Sklep – sklep internetowy działający pod domeną https://grzanpolsklep.pl/. stanowiący własność Sprzedawcy;

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, a której przedmiotem są Towary zaprezentowane na stronie Sklepu;

15. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta (usługobiorcy), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

17. Usługa elektroniczna „Napisz recenzję” – interaktywny formularz umożliwiający dodanie opinii o danym Produkcie;

18. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta wyrażające jego wolę zawarcia Umowy, w którym Klient precyzuje ilość i rodzaj zamawianych Produktów.

  

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

1.  Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a)    Formularz kontaktowy;

b)    Formularz rejestracyjny;

c)    Formularz zamówienia;

d)    Konto;

e)    Newsletter,

f)      Usługa „Napisz recenzję”.

2. Korzystanie z Usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy jest nieodpłatne.

3. W celu korzystania z Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Sklepu internetowego system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

a)    urządzenie końcowe Klienta posiada dostęp do sieci Internet;

b)    Klient ma dostęp do poczty elektronicznej;

c)    przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge) obsługująca pliki cookies;

d)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości przechowywania plików cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługa elektroniczna „Formularz kontaktowy”:

a)       usługa dostępna jest w zakładce „Kontakt”;

b)       korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu imienia i nazwiska Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, uzupełnieniu tematu wiadomości oraz treści wiadomości, zaznaczeniu checkboxa z informacją o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności Sklepu oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”;

c)       umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę.

7. Usługa elektroniczna „Formularz rejestracji” oraz „Konto”:

a)    usługa dostępna podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w zakładce „Moje konto”;

b)    korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu poczty elektronicznej oraz hasła składającego się z odpowiedniej liczby znaków;

c)    umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków;

d)    warunkiem założenia Konta Klienta jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności oraz podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu rejestracji;

e)    usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta w panelu administracyjnym Konta lub przesłania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy żądania usunięcia Konta;

f)      Konto jest niezbywalne.

8. Usługa elektroniczna „Formularz zamówienia”:

a)    korzystanie z Usługi jest możliwe po dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w Sklepie, wskazaniu następujących danych: imienia i nazwiska, nazwy firmy i numeru NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT), adresu zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej/dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto), numeru telefonu, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wskazaniu sposobu dostawy/odbioru Towaru i metody płatności oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego złożenia Zamówienia i konieczność zapłaty ceny;

b)    umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oraz konieczność zapłaty ceny albo w chwili odstąpienia od wypełniania Formularza.

9. Usługa elektroniczna „Newsletter”:

a)    usługa dostępna jest w Formularzu zamówienia lub Formularzu rejestracyjnym;

b)    korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, zaznaczeniu checkboxa z zapisem na Newsletter;

c)    umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili kliknięcia przycisku zatwierdzającego zamówienie Newslettera i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z subskrypcji;

d)    Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usługi poprzez kliknięcie linku z rezygnacją znajdującego się w każdej wiadomości newsletterowej,

e)    Newsletter przesyłany jest wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji Newslettera.

10. Usługa elektroniczna „Napisz recenzję”:

a)    usługa dostępna na podstronie danego Produktu po kliknięciu przycisku z napisem „Napisz recenzję”;

b)    umowa o świadczenie usługi jest zawierana na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia wypełniania formularza i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełniania formularza lub usunięcia recenzji;

c)    w celu dodania recenzji należy ocenić Produkt w skali od 1 do 5 gwiazdek, podać tytuł recenzji, wskazać imię Użytkownika, uzupełnić treść recenzji oraz kliknąć przycisk „Wyślij”;

d)    warunkiem dodania recenzji jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności oraz podanie danych osobowych wskazanych w formularzu;

e)    w celu opublikowania recenzji nie jest konieczne zalogowanie do Konto Klienta.

11. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy wyłącznie kwestii technicznych, jak np. niedziałanie Konta czy formularzy):

a)    w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem;

b)    reklamacje związane z udostępnianiem Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub inne dotyczące działania Sklepu Klient może składać np. pocztą tradycyjną na adres: ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno, lub na adres mailowy: grzanpol@grzanpol.com.pl;

c)    w zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest wskazanie przez Klienta okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. daty wystąpienia i rodzaju wady), określenie żądania Klienta, danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację;

d)    Sprzedawca zajmuje stanowisko co do zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

12. Klient korzystający z usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konta) może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyny, przy czym realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie.

13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

14. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

IV. ZAMÓWIENIA

 

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.

2. Zdjęcia Produktów mają wyłącznie poglądowy charakter, dlatego też mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktów.

3. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Zmiana ceny Produktu po złożeniu Zamówienia nie ma wpływu na wysokość ceny Zamówienia.

4. Ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką zamówionych Towarów. Koszt wysyłki zostanie doliczony do wartości Zamówienia w zależności od wybranego sposobu wysyłki lub odbioru Towaru.

5. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru przez Klienta:

a) przesyłka kurierska DPD, InPost;

b) przesyłka do paczkomatu InPost;

c) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

6. Koszt wysyłki Towarów uzależniony jest od sposobu dostawy wskazanego przez Klienta. Koszty dostawy każdorazowo są wskazywane w procesie składania Zamówienia.

7. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia.

8. W celu złożenia Zamówienie nie jest wymagana rejestracja w Sklepie internetowym.

9. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia drogą elektroniczną jest posiadanie poczty elektronicznej, prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia oraz akceptacja treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.

10. Zamawiający w chwili składania Zamówienia obowiązany jest do podania następujących danych: imienia, nazwiska, lub nazwy firmy i numeru NIP (celem wystawienia faktury VAT), adresu zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), numeru telefonu oraz adresu mailowego, jak i wyboru sposobu dostawy lub odbioru Towaru oraz metody płatności.

11. Sposób płatności jest wybierany przez Zamawiającego spośród następujących form oferowanych przez Sprzedawcę:

a) płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (dostępne metody płatności zostały opisane na stronie usługodawcy pod adresem: https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci);

b) za pobraniem;

c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

12. Informacje o złożonym Zamówieniu, w szczególności o zamówionych Towarach, łącznej cenie, sposobie i kosztach dostawy oraz sposobie zapłaty, zostaną przesłane na podany przez Zamawiającego adres mailowy.

13. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia Zamówienie, o którym mowa w ustępie powyżej.

14. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Produktów jest faktura VAT lub rachunek.

15. Zamówiony przez Klienta Towar zostanie wysłany w terminie 24 godzin od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni bezpośrednio je poprzedzające, zostaną zrealizowane w ciągu najbliższego  dnia roboczego.

16. Zamawiający powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Jeśli rzecz jest uszkodzona, prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki.

17. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki z chwilą wydania Towaru wybranemu przez Klienta przewoźnikowi.

 

V. REKLAMACJE I GWARANCJA

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy z Umową) lub prawną.

2. W razie wystąpienia wad Produktu Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. kc).

3. Reklamacje należy składać na następujący adres Sprzedawcy: ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno, lub na adres mailowy: grzanpol@grzanpol.com.pl. Zaleca się, aby Klient poinformował Sprzedawcę o wykrytej wadzie w terminie 14 dni od jej ujawnienia.

4. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, iż Sprzedawca uznał reklamację za zasadną. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie nie będzie możliwe, np. z uwagi na konieczność dostarczenia rzeczy przez Kupującego lub konieczność jej zbadania, Sprzedawca poinformuje Kupującego o powyższym.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

6. Składający reklamację może skorzystać także z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy do siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Przedsiębiorcami, w tym Przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla tych osób charakteru zawodowego, nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej oraz przepisy niniejszego pkt. V.

 

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. W przypadku umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt. I.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kwotę przedpłaty, jeśli została dokonana przez Klienta;

c) zwrotu przedpłaty Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Odstąpienie od umowy, przewidziane w trybie ust. 1-7 powyżej, przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie przysługuje.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy będące w trakcie realizacji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym, jak usługa Konta Klienta, zmieniony Regulamin wiąże Sprzedawcę, jeśli usługobiorca został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd polski w Katowicach (polska jurysdykcja krajowa). Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, a także z przedsiębiorcami, będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla nich charakteru zawodowego.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, a także z przedsiębiorcami, będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla nich charakteru zawodowego.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.